• กิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021”

  ระยะเวลา: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

   

  กำหนดการของกิจกรรม

  การจับรางวัลครั้งที่

  กำหนดระยะเวลาการรับมอบรถยนต์ของลูกค้าใหม่

  วันจับรางวัล

  เวลา 10.30 น.

  วันประกาศรายชื่อผู้ใชคดี

  1

  (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  วันที่ 13 ธันวาคม 2564

  วันที่ 24 ธันวาคม 2564

  2

  (ประจำเดือนธันวาคม)

  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  วันที่ 12 มกราคม 2565

  วันที่ 29 มกราคม 2565

  3

  (ประจำเดือนมกราคม)

  วันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2565

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

  4

  (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

  วันที่ 11 มีนาคม 2565

  วันที่ 25 มีนาคม 2565

  5

  (ประจำเดือนมีนาคม)

  วันที่ 1 มีนาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565

  วันที่ 11 เมษายน 2565

  วันที่ 25 เมษายน 2565

   
   

  *เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

  กิจกรรม“มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตามใบอนุญาตเลขที่ 1734/2564 1735/2564 1736/2564 1737/2564 และ 1738/2564

  1. สำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น (“ลูกค้าเดิม”) เพียงแนะนำคนรู้จักให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่รุ่นใดก็ได้
  (“ลูกค้าใหม่”) ณ ผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น (“ผู้จำหน่าย”) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนในกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” โดยจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น มีรายละเอียดของของรางวัลดังต่อไปนี้:

  ลุ้นรับของรางวัลในแต่ละเดือนประกอบด้วย ได้แก่

  รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ 96.5% น้ำหนัก 106.6 กรัม มูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล (1 รางวัล ประกอบด้วย สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 53.3 กรัม มูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 53.3 กรัม มูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ ) รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

  หมายเหตุ: ราคาทองคำเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จแล้ว ตามใบเสนอราคาทองคำ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 จากบริษัท เล่งหงษ์ จำกัด

  2. สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิลุ้นรับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า (“ผู้ร่วมรายการ”) จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

  2.1 สำหรับลูกค้าเดิม จะต้องแจ้งข้อมูลและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย ตามวิธีการที่ตกลงกันระหว่าง บริษัทผู้จำหน่าย กับลูกค้าเดิม โดยสามารถแจ้งข้อมูลของลูกค้าเดิมได้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าใหม่เข้ามาดำเนินการจองรถยนต์ ณ บริษัทผู้จำหน่ายจนถึงวันที่ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิจนแล้วเสร็จ เพื่อลุ้นรับรางวัลประจำเดือนในเดือนรับมอบรถยนต์ของลูกค้าใหม่ที่ระบุในข้อ 2.2 ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าลูกค้าเดิมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครบถ้วนต่อเมื่อลูกค้าใหม่ได้รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิเรียบร้อยแล้ว

  • ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าเดิม
  • หมายเลขทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของลูกค้าเดิม และจังหวัดที่จดทะเบียน
  • หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเดิม

  2.2 ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่มีสิทธิลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

  • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2564
  • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2564
  • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  • หากลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2565

  3. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลประจำเดือน ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

  4. บริษัทจะจัดทำรายชื่อของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยบริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

  • จับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.
  • จับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
  • จับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2565 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.
  • จับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันที่11 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.
  • จับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

  ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

  5. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

  6. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล

  7. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” ทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

  8. กิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน 2021” สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

  2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี อันประกอบด้วย

  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

  3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

  4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

  5.ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

  7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

  8. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด